Från vänföreningar och andra närstående

Förbundet för Ekoparken Stockholm den 14 maj 2001
Haga-Brunnsvikens Vänner
Kommittén för Gustavianska Parken

Borgarrådet Alf T. Samuelsson
Roteln för integration, miljö och idrott
Stockholms Stadshus
105 35 Stockholm


Bäste Alf T. Samuelsson

Ang. Norrtullstomten och allmänhetens möjligheter till att nyttja Nationalstadsparken för motion

Allmän bakgrund
Det övergripande syftet med Nationalstadsparken är att "förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den biologiska mångfalden".

Ur perspektiven folkhälsa, välbefinnande och hållbar utveckling är det angeläget att på olika sätt stimulera befolkningen till en högre grad av fysisk aktivitet och att detta kan tillgodoses på ett sätt som skapar så liten belastning på miljön som möjligt. Stockholm har som få storstäder i världen unika förutsättningar i detta avseende genom de s.k. gröna kilarna, däribland Nationalstadsparken Ekoparken. För att stimulera nyttjandet av dessa naturresurser är det viktigt att de på olika sätt görs tillgängliga.

För en stor del av befolkningen är fysisk motion genom t.ex. jogging eller stavgång attraktiv. För skolorna är orienteringsundervisningen ett mycket viktigt inslag för att eleverna i vuxenlivet ska ha reella möjligheter till ett rikt friluftsliv och naturmöten. Att nyttja Nationalstadsparken i detta avseende är emellertid svårt både för allmänheten liksom för skolorna då det endast finns någon enstaka möjlighet till omklädning i eller intill parken. Mot denna bakgrund vill vi påpeka det angelägna i att bl.a. Fiskartorpet på Norra Djurgården får en framtid som kan bidra till allmänhetens möjligheter till att nyttja den delen av parken för motion.

Norrtullstomten
En plats som skulle kunna få en mycket viktig funktion i detta sammanhang av friskvård är Norrtullstomten. Platsen är lätt att nå med kollektivtrafik och många människor passerar den naturligt vid sina arbetsresor. Stora intilliggande institutioner (Karolinska sjukhuset, Karolinska institutet, delar av Stockholms Universitet och KTH) samt närliggande
gästforskarbostäder är underförsörjda med anläggningar för motion och fysisk aktivitet. Detsamma gäller Norrmalm och Vasastan.

Vi menar därför att Norrtullstomten bör omgestaltas och få en dominerande grön karaktär samt att någon - några småskaliga byggnader och anläggningar för motion och fysisk aktivitet skulle vara av stort värde. Exempel på medborgarplanering som rör Norrtullstomten bifogas för er kännedom (bil. 1).

På Norrtullstomten låg tidigare en del av Stockholmsåsen (se karta, bil. 2). Den gav en intimitet och grön inramning till Stallmästareviken, Haga och Bellevue. Senare kom den att nyttjas som grustag. På flera ställen har ingrepp i Stockholmsåsen följts av värdefulla insatser för att läka såren och restaurera landskapet. Vi menar att staden, i linje med detta, bör överväga att höja marknivån på Norrtullstomten såsom en åtgärd med stöd i platsens historia. Detta skulle också leda till att man skulle kunna erhålla visuell kontakt med det intilliggande parklandskapet och förhöja platsens roll som attraktiv del av parklandskapet.

Behovet av en lättillgänglig gång- och cykelförbindelse mellan Vasastaden och Norrtullstomten har uttalats av Norrmalms stadsdelsnämnd och vi vill här betona vikten av det.

Vi vill även framföra tanken att flytta bollplanen i Bellevueparken till Norrtullstomten. Det vore även en fördel om tennisplanerna vid Stallmästareviken kan flyttas dit.

En motionsgård placerad vid Norrtull skulle även kunna få en värdefull funktion som något av en port och "visitors center" för Nationalstadsparken med bl.a. presentation av dess unika natur- och kulturlandskap.

Hemställan
Vi hemställer därför att staden låter utreda en omgestaltning och ett nyttjande av Norrtullstomten i linje med vad som framförts ovan. Vi vill därvid nämna att vi gärna deltar i en sådan utredning.

Stockholm som ovan

Förbundet för Ekoparken Haga-Brunnsvikens Vänner Kommittén för
Gustavianska Parken

Richard Murray Lars Sundström Eva Nordenson
ordf. ordf. ordf.

gm


Peter Schantz

Idung. 10, 113 45 Sthlm
tel 402 22 98
e-postadress:
peter.schantz@ihs.se