När inträffar millennieskiftet? (NOS 1/2000)

Den springande punkten är ju om det första året är år 0 eller år 1, alltså om det första årtusendet omfattade åren 0 t o m 999 eller 1 t o m 1000. I det
förra fallet sträcker sig det andra årtusendet över åren 1000 t o m 1999 och det tredje begynner vid instundande årsskifte.
Jag hävdar härvid att det första året är år 0, på samma sätt som man säger att en person är 0 år tills han fyllt 1 år - åldern uttrycks med diskreta ("enstaka") värden i st f med kontinuerliga (som om man skulle säga att någon i denna bråkdel av en sekund är 52.041096... år). Om vi bortser från att Jesus inte föddes på nyårsnatten skulle han liksom vår tideräkning kommande årsskifte ha fyllt 2000 år, 2000 innebär att åldern uppnåtts.
Understundom framförs iden att 0, till skillnad från andra tal, inte kan beteckna ett intervall utan endast en punkt på tallinien, men man kan ju här jämföra både med exemplet åldrar ovan (angiven ålder är heltalsdelen av faktisk ålder, dvs avrundning till närmsta lägre heltal) eller med temperaturer där man säger att temperaturen är 0 grader om den ligger mellan -0.5 och +0.5 och 28 grader om den ligger mellan 27.5 och 28.5 (avrundning till närmsta heltal).
Låt oss därför hälsa det nya årtusendet nu!

Erik Elvers